REGULAMIN 44. OSPPT YAPA 2019

I

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany przez organizatora Imprezy:
Studencki Klub Turystyczny PŁazik, zwanego dalej „Organizatorem”.

Koncerty odbędą się:
Koncert konkursowy piątek, 8 marca, godz. 19:00,
Koncert konkursowy sobota, 9 marca, godz. 12:00,
Nocny koncert gwiazd sobota, 9 marca, godz. 19:00,
Koncert laureatów niedziela, 10 marca, godz. 13:00,
W Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej ZATOKA
SPORTU, al. Politechniki 10 w Łodzi.

2. Przez kupno biletu osoba będąca na Imprezie potwierdza znajomość tego Regulaminu i zgadza się z jego zasadami.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające fotografię, oraz numer identyfikujący Członka Służb Porządkowych i Informacyjnych.
Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment Zatoki Sportu, na którym
przeprowadzana jest Impreza.
Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II

1. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom posiadającym karnet, zaproszenie bądź identyfikator. Przy pierwszym wejściu na poszczególne koncerty odrywana będzie część karnetu i wymieniana na „opaskę” uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na teren imprezy za jej okazaniem.

2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do noszenia opaski podczas trwania całego festiwalu – na jej podstawie ma prawo uczestniczenia w koncertach.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie lub zgubienie opaski. W takich przypadkach nie będą one wymieniane na nowe.

4. Podczas trwania Imprezy obowiązują dwa rodzaje opasek, uzależnione od rodzaju kupionego biletu:
– opaska pozwalająca do wejścia na płytę, przed sceną
– opaska pozwalająca wejść na trybuny

5. Podczas koncertów nocnych (koncertu w piątek 08.03.2019, o godzinie 19:00, a także podczas koncertu w sobotę 09.03.2019, o godzinie 19:00) obowiązuje ścisły podział przysługujących miejsc. Osoby posiadające opaski zezwalające na wejście na płytę przed sceną nie będą wpuszczane na trybuny. Osoby posiadające opaski zezwalające na wejście na trybuny nie będą wpuszczane na płytę.

6. Na płycie może znajdować się jednorazowo 630 osób, z kolei na trybunach 443.

7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w trakcie Imprezy:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych,
– szklanych butelek,
– napojów bezalkoholowych o pojemności większej niż 0,5 l,

8. Ponadto zakazuje się wprowadzania zwierząt na Teren Imprezy przez Uczestników Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.

9. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
c) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
d) w ubiorze z identyfikacją klubów sportowych – piłkarskich.

11. Osoby znajdujące się na Imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z Imprezy.

12. W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, a w szczególności stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub
przeglądanej odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje ujęcia osoby, u której w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży stwierdzono te przedmioty, i po ich odebraniu sporządza notatkę z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

13. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych
i Informacyjnych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprze m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

2. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
– Zaplecze techniczno socjalne;
– Widownia miejsca stojące i siedzące,
– Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służy Porządkowe, Informacyjne i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

1. Służby porządkowe i informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
d) wydawania poleceń porządkowym osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tj. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem i odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy, tj. siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce i chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także ochronionego
mienia.

2. Osoby, o których mowa w ppkt. f, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

3. Służy Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na n/w adres korespondencyjny Organizatora:
Komitet Organizacyjny 44. OSPPT Yapa 2019, al. Politechniki 9, 93-590 Łódź.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

VI

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Biurze Festiwalowym.

2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 20 na piśmie, przesyłką poleconą.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa.

Dyrektor 44. OSPPT Yapa 2019
Damian Kowalczyk

Copyright © 2019 OSPPT YAPA. All rights reserved. | See Privacy Policy.